STAC Project commercieel medewerker/manager met baangarantie

Inleiding
STAC Company is een landelijk opererend re-integratie bureau, met een getraind oog voor persoonlijke arbeidswensen en mogelijkheden. STAC Company verzorgt sinds 2002 op maat gesneden re-integratie trajecten, in opdracht van UWV, Gemeente en voor mensen met een eigen budget. De sleutel voor ons succes ligt besloten in 3 specifieke factoren. De expertise op het vlak van proefplaatsingen, in combinatie met een korte, vakgerichte opleiding, (het duale traject), waardoor werkzoekenden richting kunnen geven aan hun beroepswens en werkgevers de probleemoplossende kwaliteiten in de praktijk kunnen toetsen. Een innovatief gebruik van zelf geïnitieerde opleidingen en de inkoop van kwaliteit modules bij gerenommeerde opleidingsinstituten. Een ontspannen sfeer en zuiver persoonsgerichte benadering van ieder nieuw re-integratie plan. Producten van STAC Company zijn zeer geschikt als 2e spoor re-integratie of als outplacement instrument. Reeds meerdere werkgevers en werknemers hebben hier al gebruikt van gemaakt.

Voor wie?

Dit leer-werkproject richt zich zowel op allochtone als autochtone werkzoekenden die een VMBO-niveau bezitten en die met behulp van dit project een nieuwe carrière willen starten als officieel gediplomeerde bakker in een mediterrane, bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse bakkerij. Naast het gevraagde VMBO-niveau is het belangrijk om de Nederlandse taal redelijk tot goed beheersen.

Doel
In dit samenwerkingsverband met SBK wil STAC Company een opleiding/ nieuwe carrière aanbieden aan werkzoekenden als Mediterrane bakker in Nederland zodat deze bakkers over vakbekwaam personeel kunnen beschikken.

De doelstellingen die STAC Company hierbij wil behalen luiden als volgt:

 • Deelnemers behalen in één jaar een landelijk erkend mbo-diploma;
 • Deelnemers leren en werken tegelijkertijd;
 • Deelnemers hebben na afronding van de opleiding een stevige basis, waarmee men binnen de mediterrane bakkerswereld aan het werk kan/ kan blijven;
 • Mediterrane bakkersbedrijven hebben vakbekwaam personeel;
 • De stijgende werkloosheid onder allochtone en autochtone jongeren wordt teruggedrongen.


Leren en werken

Naast het werken bij een mediterrane bakker volgt de deelnemer een 1 jarige BBL-opleiding op niveau 2.

Het kwalificatiedossier voor de Mediterrane bakkers van STAC Company is: ‘Brood en banket’ met als uitstroom ‘Brood- en banketbakker’ (Crebo, 94221). Een kwalificatiedossier is een document waarin is vastgelegd welke inhoudelijke onderdelen deel uitmaken van een bepaalde mbo-opleiding. Deze onderdelen moeten terugkomen in de opleiding en examinering.

De uitstroom bestaat uit één kerntaak; ‘Bereidt bakkerij(tussen)producten’. Bij die kerntaken horen negen inhoudelijke werkprocessen.

Naast de inhoudelijke werkprocessen die behoren bij de kwalificatie ‘Mediterrane bakker’ horen bij een erkende mbo-opleiding ook een aantal wettelijke eisen. In dit geval zijn dat Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap (LB).

Intake en kick-off
De BPV-begeleider (BPV = beroepspraktijkvorming) van SBK voert een intakegesprek met de deelnemer. Een belangrijk doel van dit gesprek is het informeren van de deelnemer over de opleiding. Daarnaast probeert de BPV-begeleider te achterhalen of de deelnemer inschrijfbaar is voor de opleiding. Dat wil zeggen dat de deelnemer voldoende capaciteiten moeten hebben om de opleiding met goed gevolg te doorlopen en de deelnemer mag niet overgekwalificeerd zijn. Daarnaast zal de BPV-begeleider zich een beeld vormen over de motivatie van de deelnemer.

De kick-off is de startbijeenkomst van de opleiding. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de opleiding die zij gaan volgen. Daar krijgen de deelnemers de mappen uitgereikt en kunnen ze officieel aan de slag.

Zelfwerkzame modules
De opleiding bestaat voor een groot deel uit zelfwerkzame modules. Dat wil zeggen dat de modules zo zijn ontwikkeld dat de deelnemer ze zelfstandig kan doorwerken. Een module bestaat steeds uit een stuk theorie met theorie-opdrachten en oefeningen. Na elke module voeren de deelnemers een praktijkopdracht uit. Het is de bedoeling dat de geleerde theorie dan wordt omgezet naar de praktijk. Er vindt dus transfer tussen theorie en praktijk plaats.

Bij elke module hoort een klassikale bijeenkomst/training, waarin een leercoach met de deelnemers op interactieve wijze de stof behandelt.

In de plattegrond (flyer via e-mail aan te vragen) zijn de modules aangegeven. Elke module stelt een werkproces voor. Door middel van het doorlopen van deze modules voldoet de deelnemer aan het einde van de opleiding aan de gehele kwalificatie. Binnen de modules gaan de deelnemers zich richten op de werkprocessen van de Mediterrane bakker, maar zullen de werkprocessen van de traditionele Hollandse bakker ook worden belicht. Binnen de praktijkopdrachten die bij de werkprocessen horen, zullen de Mediterrane bakkers in de praktijk gaan oefenen met de werkprocessen. Na het doorlopen van de opleiding zijn de deelnemers helemaal bij binnen de werkprocessen, richtlijnen en wettelijke verplichtingen van zowel de Mediterrane als de Hollandse bakkerij.

Tijdens de opleiding worden deelnemers begeleid door praktijkopleiders. STAC Company zorgt voor personen die deze rol gaan vervullen. Dit zijn personen die goed bekend zijn met het werk dat de deelnemers uitvoeren en die goed bereikbaar zijn voor de deelnemers. De praktijkopleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers.

Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap (LB)

Naast de modules die gericht zijn op de beroepspraktijk, zijn er een aantal wettelijke vereisten die in de opleiding worden verwerkt. Het gaat om Nederlands, Engels, rekenen en LB.

Een Nederlands, Engels en reken begeleidingstraject loopt parallel aan de opleiding. Elke twee weken krijgen de deelnemers in groepen van maximaal 10 man 2 uur les per vak. Aan het einde van opleiding maken zij voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen een eindtoets, waarbij het eindniveau wordt bepaald.

Loopbaan en burgerschap wordt in de opleiding geïntegreerd middels opdrachten. Loopbaan en burgerschap wordt afgesloten met een eindgesprek.

Proeve van Bekwaamheid

De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (praktijkexamen). Tijdens de Proeve van Bekwaamheid laat de deelnemer in de praktijk zien dat hij de werkzaamheden behorend bij de kwalificatie Brood- en banketbakker naar behoren kan uitvoeren. De deelnemer mag deelnemen aan de PvB, indien hij:

 • alle modules van de opleiding heeft doorlopen
 • de praktijkopdrachten met een voldoende heeft afgesloten
 • alle bijeenkomsten heeft bijgewoond
 • rekenen met een voldoende heeft behaald
 • Nederlands met een voldoende heeft behaald
 • Engels met een voldoende heeft behaald
 • LB met een voldoende heeft afgesloten

Diploma
Wanneer de deelnemer de PvB succesvol doorloopt, ontvangt hij het landelijk erkende diploma ‘Brood- en banketbakker’ op mbo 2 niveau.

Bemiddelen naar een baan
Om deel te kunnen nemen aan het leer-werkproject ‘Mediterrane bakker’ is het noodzakelijk dat iedere deelnemer een dienstverband heeft met een werkgever (Mediterrane bakker). STAC-Company heeft een aantal werkgevers geworven die bereid zijn deelnemers aan het leer-werkproject in dienst te nemen.

Planning
Start eerste project; medio september/ oktober 2011.

Groepsgrootte
De grootte van de deelnemersgroep is minimaal 10 en maximaal 12.

Studieduur
De doorlooptijd van het mbo traject bedraagt 1 jaar.

Locatie
De opleiding vindt voornamelijk in de praktijk plaats. Dit wil zeggen op de werkvloer bij de werkgever. Voor de bijeenkomsten (1 x per 2 weken) die in het teken staan van de theoretische vakken en theoretische voorbereiding op de werkopdrachten is er een adequaat lokaal in de directe omgeving.

Catering
Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie. Voor de lunch dient zelf gezorgd te worden. Koffie en thee zijn gratis.

Aanwezigheid
100%.

Certificering
Landelijk erkend mbo diploma ‘Brood- en banketbakker’ niveau 2.

Meer informatie
Neem contact op met STAC Company.