Over STAC

STAC Company is een landelijk werkend, in Rotterdam gevestigd, re-integratiebureau met landelijke partners en een vakkundige aanpak in een informele sfeer. STAC Company heeft zich succesvol toegelegd op het creëren van arbeidskansen voor mensen uit alle lagen van de samenleving.
Diverse door STAC Company ondernomen initiatieven hebben geleid tot de succesvolle (her)intreding naar werk. Van huis uit beantwoorden de resultaten van onze werkzaamheden aan de strenge criteria van brancheorganisaties en werken we continue aan verdere professionalisering van onze methode en het vergroten van mogelijkheden voor werkzoekenden en opdrachtgevers.

Privacy

Bij Stac Company achten wij privacy als een van de belangrijkste aspecten van ons bedrijf. In het kader van de uitvoering van re-integratietrajecten, is er een geheimhoudingsplicht met betrekking tot cliënten (artikel 74 Wet Suwi) en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Dit houdt in dat alle gegevens die u ons verstrekt, nooit aan derden worden gegeven.

Klachten

Indien een opdrachtgever, een cliënt van Stac Company, of een werkgever waar een cliënt een dienstverband is aangegaan, het niet eens is met de wijze waarop deze is behandeld, of met de wijze waarop een beslissing tot stand is gekomen, kan belanghebbende een klacht indienen. Wanneer u een officiële klacht wilt indienen kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. De indiener van de klacht wordt binnen twee weken op de hoogte gesteld van de ontvangst van de klacht. Uw klacht zal binnen zes weken na de ontvangstdatum zijn afgehandeld. Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, zult u uiterlijk binnen vier weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld worden.
Wanneer u uw klacht mondeling indient, zal de medewerker bij wie u deze klacht indient, het antwoord op uw klacht en eventuele afspraken, vastleggen in een dossier. U dient dit te ondertekenen, waarna de klacht wordt overgedragen aan de directeur van Stac Company.