Bedrijfshulpverlener (BHV)

Algemene informatie:
Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen beschikking te hebben over een goed opgeleid persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. De cursus bedrijfshulpverlener stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen. De Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door ons opleidingsinstituut ontwikkeld op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (NIBHV).

Doel:
Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creƫren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:het ontstaan van de cursus

 • de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf)
 • de duur en inhoud van het cursusprogramma
 • het aantal uren zelfstudie
 • de inhoud en het tijdstip van het examen

Programma:
De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dag 1

 1. Taken van de bedrijfshulpverlener
 2. Communicatie tijdens incidenten
 3. Brandbestrijding
 4. Ontruimingsplan
 5. Brand blusinstructie
 6. Toets

Dag 2

 1. Bewustzijnstoornissen
 2. Ademhalingsstoornissen
 3. Circulatiestoornissen
 4. Beademing
 5. Reanimatie
 6. Bloedingen

Beide modulen bestaan uit een theoretische en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van “open” vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

Examen:
Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het Diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) uitgereikt.

Docent:
De cursus zal worden verzorgd door een docent van ons gecertificeerd opleidingsinstituut onder de directe verantwoordelijkheid van de opleidingscoƶrdinator.

BHV-pas:
Iedere geslaagde cursist, ontvangt een BHV-pas (creditcard formaat, zie plaatje) waarmee hij/zij altijd kan aantonen in bezit te zijn van een BHV diploma. Als de cursist in bezit is van een veiligheidspaspoort, dan zal ook daarin de BHV opleiding worden bijgeschreven.

Toelatingsvoorwaarden:
Alle niveaus

Groepsgrootte:
Maximaal 5 kandidaten

Studieduur & tijden:
De cursus duurt 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur)

Door wie:
De opleiding wordt verzorgd door STAC Company in samenwerking met een gecertificeerde opleider.

Aanwezigheid:
U dient de gehele cursusduur volledig aanwezig te zijn

Catering:
Er wordt voor een lunch, koffie, thee en water gezorgd

Meer informatie:
Neem contact op met STAC company