Basis Veiligheid VCA

Algemene informatie
Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewust zijn van de risico’s bij medewerkers die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn. Daarom wordt steeds vaker wordt op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’ en is bedoeld om je veiliger te laten werken en zo het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen.
De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.Een  belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat “Basisveiligheid VCA”

Voor wie?  
Kandidaten die voor hun functie het VCA certificaat nodig hebben.
Als “opstapje” voor cliënten van het UWV en de sociale diensten (na goedkeuring van hun consulent)
Particulieren en bedrijven die hun personeel willen laten certificeren.

Doel:
Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

Duur opleiding:
2 dagen of 4 dagdelen (kan ook in de avonduren)

Toelatingsvoorwaarden:
Alle niveaus

Groepsgrootte:
Minimaal 4, maximaal 8 kandidaten

Studieduur & tijden:
2 dagen van 9:00 tot 16:00 uur of andere nader af te spreken dagdelen

Studiemateriaal:
U ontvangt een origineel lesboek

Studiewijze:
10 theoretische lessen via Powerpoint presentatie aansluitend op het lesboek.Na elke les worden vragen gemaakt door de kandidaat en klassikaal behandeld.Aan het eind van beide dagen wordt een proefexamen gemaakt ter voorbereiding op het echte examen. Dit proefexamen wordt met de kandidaat doorgenomen en bij fouten wordt de betreffende stof nogmaals nader toegelicht. Het thuis doornemen van de lesstof wordt gezien als een positieve bijdrage om te slagen voor het examen.

Programma:
Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Averplichtingen en aansprakelijkheid;
  • Risico’s, gevaren en preventie;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Veilig gebruik gereedschappen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Hijsen en tillen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

Door wie:
De opleiding word verzorgd door een eigen bevoegde docent van STAC Company

Locatie:
Op alle locaties van STAC Company is het mogelijk deze opleiding te volgen

Examens:
Deelname aan het examen geschied in de eigen regio van de kandidaat

Diploma:
Er wordt een officieel Basis Veiligheid diploma uitgereikt wat 10 jaar geldig is

Aanwezigheid:
U dient de gehele cursusduur volledig aanwezig zijn

Catering:
Er wordt voor koffie, thee en water gezorgd

Meer informatie:
Neem contact op met STAC company